پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

6 فایده رنگ آمیزی برای کودکان

1 - تقویت مهارتهای نوشتاری
2 - تقویت هماهنگی چشم و دست
3- آموزش صبر و دادن آرامش
5– افزایش اعتماد به نفس 
6– یک راه تخلیه خشم و احساسات برای کودکان

نمونه کاربرگ های رنگ آمیزی